• Прв ваков клуб во Македонија;
 • Според примерот на искуства во други земји ( Велика Британија, Словенија, Бугарија, Романија, Грција итн);
 • Бесплатно членување во временски неограничен период;
 • Ексклузивно друштво;
 • Клуб од затворен тип со високо профилирано индивидуално членство на ниво на сопственици и врвни менаџери);
 • Вмрежување со останатите компании, организатори и партнери на Клубот, како и со регионалните гости/учесници;
 • Структурирана повеќеканална развојна рамка:
  • континуирано добивање регионални искуства;
  • „учење од случај“;
  • можност за tailor-made обуки;
  • можност за изготвување и добивање на инвестициска анализа по барање;

Запознавање и подготовка за идно
учество на т.н. growth market што ќе
се воведе со измените на законската
регулатива ( согласно ЕУ директивите);
Квартални средби и настани (минимална фреквенција);
Промоција и видео презентација на компниите.