Клуб БУМ

Берзата и успешните во Македонија
Аплицирај

Клуб БУМ

Зошто Клуб БУМ

Запознавање и подготовка за идно
учество на т.н. growth market што ќе
се воведе со измените на законската
регулатива ( согласно ЕУ директивите)

Како во Клуб БУМ

Нова можност за сите успешни и амбициозни претприемачи и компании.
Оние кои ќе се приклучат на Клубот ќе станат дел од нов екосистем којшто ќе продуцира долгорочен раст.
Пријави се!

Специјализирани обуки

Стекнатото знаење, вештини и
искуства во рамките на Клубот
ќе им помогнат на компаниите
поефективно да го управуваат
својот развој и навремено да
преземат потребни чекори за
да направат избор на најсоодветни
опции за финансирање и развој

За Клубот

Целта на формирање на Клубот БУМ е стратешка поддршка на домашните компании за нивен одржлив раст на долг рок, обезбедување на know-how и градење на мрежа за олеснета комуникација со останатите компании, организаторите и партнерите на клубот, како и со избрани релевантни регионални субјекти. Клубот ќе настојува да помогне да се премости јазот помеѓу инвеститорите и компаниите – членки на Клубот, во нивните обиди за финансирање на сегашните или идни деловни идеи и проекти, со посебен акцент на процесот на небанкарско финансирање на бизнисите.

Организатори на Клубот

Македонска берза АД Скопје ( линк до MSE)

PWC Македонија ( линк до PWC)

Партнери на Клубот

Сојуз на Стопански комори

25 години Македонска берза

Вести и компании