01 Пристап до финансии
02 Добро корпоративно управување
03 Стратегија за развој
04 Компаниска козметика
05 Инвестициска анализа

Стекнатото знаење, вештини и
искуства во рамките на Клубот
ќе им помогнат на компаниите
поефективно да го управуваат
својот развој и навремено да
преземат потребни чекори за
да направат избор на најсоодветни
опции за финансирање и развој,
без разлика дали финансискиот
потенцијал ќе се детектира кај
институционални инвеститори,
приватен или ризичен капитал,
односно јавните пазари на хартии
од вредност.